Kommunenes hus

Kommunenes Hus i Oslo

Bygghuset AS har bistått i prosjektteamet til Advansia AS ifm rehabilitering, ombygging og påbygg av Kommunenes Hus i Oslo. Prosjektet ble organisert med byggherrestyrte delentrepriser, hvor alle oppgaver frem til lokalene ble tatt i bruk var inkludert. Arbeidene bestod i å etablere et møtesenter på 4 272 m2, samt påbygg på 2 etasjer for nye kontorarbeidsplasser med 1131 m2. I tillegg ble 1695 m2 ombygget. Byggets fasader er rehabilitert med utbedringer av betongskader, samt maling og restaurering av verneverdig mosaikkfelter.

Bygget er i drift med ca 300 ansatte og et underliggende P-Hus i full drift under hele byggeperioden, noe som ga en rekke utfordringer og detaljplanlegging av gjennomføringsfasen. Bygget som er oppført på 50-tallet har lite dokumentasjon for bygningstekniske løsninger, som kompliserte prosjektering, rivning og gjenoppbygging av til dels kritiske bærende konstruksjoner i bygget. Påbygget ble bygget av så lette konstruksjoner som mulig, og pga underliggende etasjer i drift ble tak-over-tak bygget med stillas og presenninger for å hindre fukt i bygget og under lukking av nye konstruksjoner.

Møtesenteret i bygget 3 nederste etasjer er publikumsrettet og er bl.a tilpasset for universell tilgjengelighet. I tilknytning til møtesenteret er det bygget storkjøkken og kantine/restaurant med kapasitet til byggets ansatte og møtesenterets gjester. Bakgården i bygget er lukket og der er det etablert møtesenterets største auditorium med 230 sitteplasser med en pyramideformet takkonstruksjon.

Ombygginger er tegnet av Ratio Arkitekter AS og pågikk i perioden 2011-2013, med en samlet kostnadsramme på ca 250 mill eks mva.